โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(15/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานเข้าค่ายภาษาเกาหลี (Korean Camp)   31 ส.ค. 60 54
(12/2560) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   31 ส.ค. 60 72
(8/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพี่ติว O-NET ให้น้อง   31 ส.ค. 60 55
(7/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 75
(6/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรติว O-NET รายวิชา ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 88
(5/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League 2016   31 ส.ค. 60 60
(4/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอนเสริมพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (ฉบับปรับปรุง)   31 ส.ค. 60 51
(3/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์   31 ส.ค. 60 55
(1/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมการประชุมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 14   31 ส.ค. 60 91