โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(98/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดปฏิบัติการและชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ   4 ก.ย. 60 85
(97/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Go to swim for life   4 ก.ย. 60 46
(96/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ค่ายวัยใส ใส่ใจอ่านเขียน ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 36
(95/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มไพรวิทย์   4 ก.ย. 60 76
(93/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย PLC โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   4 ก.ย. 60 61
(91/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 55
(90/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ   4 ก.ย. 60 61
(89/2560) แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรรับผิดชอบการจัดกิจกรรม "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   4 ก.ย. 60 46
(87/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด   4 ก.ย. 60 40
(85/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 45
(82/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 59
(81/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   4 ก.ย. 60 76
(66/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 52
(65/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย   4 ก.ย. 60 39
(62/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "9 นาทีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9"   4 ก.ย. 60 38
(59/2560) แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 51
(57/2560) แต่งตั้งครู และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานจัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 43
(56/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 42
(54/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบโครงการ "การใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย"   31 ส.ค. 60 39
(50/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   31 ส.ค. 60 55