โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(44/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และกรรมการรับมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 กรณีห้องเรียนพิเศษ   13 มี.ค. 61 25
(38/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง และเปิดประมูลราคาการจำหน่ายสินค้า ร้านสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561   13 มี.ค. 61 33
(37/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองประมูลราคาการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561   13 มี.ค. 61 29
(36/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง   13 มี.ค. 61 26
แบบกรอกข้อมูลคะแนนข้อสอบกลาง   19 ก.พ. 61 24
(28/2561) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย 1 มีนาคม 61 - 31 พฤษภาคม 61   19 ก.พ. 61 43
(25/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2560   10 ก.พ. 61 46
(22/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561   2 ก.พ. 61 35
(19/2561) แต่งตั้งบุคลากรจัดงานวันเชิดชูเกียรติคนดีศรี พ.ว. ประจำปีการศึกษา 2560   2 ก.พ. 61 35
(18/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   2 ก.พ. 61 73
(11/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560   31 ม.ค. 61 45
(17/2561) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560   29 ม.ค. 61 36
(15/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560   29 ม.ค. 61 30
(14/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในบัญชี เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   29 ม.ค. 61 29
(166/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560   29 ม.ค. 61 24
(10/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนจิตอาสาประชารัฐ อำเภอพนมไพร   23 ม.ค. 61 43
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   17 ม.ค. 61 42
(1/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   16 ม.ค. 61 52
(179/2560) แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรรับผิดชอบการจัดกิจกรรม "อำลาปีระกาต้อนรับปีจอ"   3 ม.ค. 61 51
(178/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   3 ม.ค. 61 47