โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: สรุปตัวแทนระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67

สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติญาดา  ชิมชม
2. เด็กหญิงนภัสร  พนมศร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  นามมนตรี
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นายชินวัฒน์  ทองสุทธิ์
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวนภาพร  สุขอำนวย
2. นางสาวรัตติกาล  ทองสามัญ
3. นางสาวอริสรา  วงศ์ละคร
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นายชินวัฒน์  ทองสุทธิ์
 
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำนาก่วม
 
1. นายเอนก  อุดมวงศ์
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายจิรกฤต  อุดมวงค์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
  
วันที่ : 31 ธันวาคม 60   View : 76