โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: สรุปเหรียญรางวัลและตัวแทนระดับภาค โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร งานศิลปหัตถกรรมฯ 67

สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และโรงเรียนหินกองวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และโรงเรียนหินกองวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม
103 12 1 0
 
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เมยมงคล
2. เด็กหญิงพิริญาดา  พลท่ากลาง
3. เด็กหญิงเมธาวดี  กอศรี
 
1. นางลักขณา  ไพรพาลี
2. นางสาวสาริกา  พันชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติวุฒิ  ชูเสน
2. นางสาววชิราภรณ์  กมลเลิศ
 
1. นายทูล  วงษ์ไกร
2. นายเอกชัย  กมลเลิศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรษา  อินกาย
 
1. นางขวัญสุดา  รัญระนา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตะวัน  มาลารส
2. นายสุริยันต์  ถวิลไพร
3. นางสาวอัจฉรา  ศรีปัญญา
 
1. นางวีณา  จันทะริมา
2. นายสนั่น  จันทะริมา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  แสงสุรินทร์
2. นางสาวพีรยา  เสาโมก
3. นางสาววริศรา  เจาจาฤก
 
1. นายมรกต  ทัพจันทร์
2. นายปิติพงษ์  ธาระมนต์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนม์นิภา  หนองขุ่นสาร
2. นายชินดนัย  ชัยอาวุธ
 
1. นายอรรถกร  ภูพวก
2. นางอิสรา  ภูพวก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันฉาย  เพียซ้าย
2. นางสาวนวรัตน์  มีภักดี
3. นางสาวพรชนก  นิตุธร
4. นางสาววรวรรณ  แผ้วประพันธ์
5. เด็กหญิงอัญชิษา  สูงห้างหว้า
 
1. นางพัชนี  ถวิลไพร
2. นายวุฒิพรชัย  มะโนมัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัสสร  น้อยมาลา
2. นางสาวพัชราภา  สาริกา
3. นางสาววิศัลยา  นาศพัฒน์
4. นางสาวสุกัญญา  ชนะธร
5. นายแสงชัย  จันสุพรม
 
1. นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ
2. นางสาวสราลี  สุขประเสริฐ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  อุทศรี
2. เด็กชายพุฒิชัย  เทียมคำ
 
1. นางวรางคณา  บรรณาลัย
2. นางศิริพร  วรรณภพ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวงศธร  บัวหอม
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  โชคโสด
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกัมพล  กุชโร
2. นายจตุรพร  วงษ์ภักดี
3. นายทนงวิทย์  พิมสาร
4. นายปัญญาวัตร  พิมพ์ดี
5. นายพงศธร  จันทะพาล
6. นายอภิวัฒน์  ศรีฉายา
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
2. นายทูล  วงษ์ไกร
3. นายสุพจน์  ทองโพธิ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  ลาพานิช
2. นายธนศักดิ์  หามทอง
3. นายธนากร  ศิลาวัตร
4. เด็กชายภัทรเชษฐ  สังสนา
5. นายศราวุฒิ  ศรีดาฮด
 
1. นายสุรเชษฐ  สังสนา
2. นายธีรพัฒน์  เสมัง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  ชมภูนุช
2. นางสาวอภิญญา  ลาพานิจ
 
1. Mr.Kim  Dain
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ    
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  สุวรรณจันลา
2. นางสาวจุฑามาศ  ฉลองคุณ
 
1. Mr.Kim  Dain
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปาราเมศ  อาจหาญ
2. นางสาวพลอยลดา  ผาริการ
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวรวรรณ  ผาริการ
2. นายสุประวีห์  โพธิ์ชัย
3. นางสาวสไบทอง  หันตุลา
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นางยุภารัตน์  พลเยี่ยม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒิ  พันวิลัย
2. นางสาวอภิชญา  คำยืน
 
1. นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ
2. นายมนเดช  จันทรักษ์
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพล  สารภีย์
2. เด็กหญิงอรอนงค์วรรณ  บุญรักศิลป์
3. เด็กหญิงเปรมสินี  ตีระสี
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นายมนเดช  จันทรักษ์
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์วิทย์  ผาริการ
2. นายธีรวัฒน์  สิงหาทอ
3. นายสุภัทร  คำพฤกษ์
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
22 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพารุณี  อุปถัมภ์
2. นางสาวสุพัตรา  โคตรวิทย์
3. นางสาวอภิญญารัตน์  พนมพรหม
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพันธ์  เทพเจริญ
2. นายณรงค์วิทย์  สีฉายา
3. นายภีรยุทธ์  วิจารย์
 
1. นายสุรพล  พุทธคู
2. ว่าที่ร้อยเอกประยงค์  คมขำ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัฐ  เปลื้องนาผล
2. เด็กหญิงจริญา  ป้องเรือ
3. เด็กหญิงฐิติพร  นามมนตรี
4. เด็กชายนราธิป  นิจโกฏิ
5. เด็กชายสิทธิพร  กุมภาษี
6. เด็กชายอนุรักษ์  นิรันด์ราย
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
3. นางสาวกฤตษณา  กำหอม
 
25 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ชากำนัน
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  สังสนา
3. นางสาวเบญจมาศ  คินันติ
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวอรอุมา  อ่อนสา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  ไตรวงค์ย้อย
2. นายวรพงษ์  ขุนไชย์
3. นางสาวเพชรรัตน์  นิจำปา
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวอรอุมา  อ่อนสา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติญาดา  ชิมชม
2. เด็กหญิงนภัสร  พนมศร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  นามมนตรี
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นายชินวัฒน์  ทองสุทธิ์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  สุขอำนวย
2. นางสาวรัตติกาล  ทองสามัญ
3. นางสาวอริสรา  วงศ์ละคร
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นายชินวัฒน์  ทองสุทธิ์
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทับพิลา
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
 
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำนาท่วม
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรกฤต  อุดมวงศ์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  รณขันธ์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
รวม 84 55

 


วันที่ : 31 ธันวาคม 60   View : 75