คณะผู้บริหาร


นายสุดสาคร ศิริวารินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

นายคำสุก ศิลาเหลือง

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุพัฒน์ บรรณาลัย

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายเอนก อุดมวงค์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายรัฐพล นามคำ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป