โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(37/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และกรรมการรับมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 กรณีห้องเรียนพิเศษ   31 ส.ค. 60 23
(34/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   31 ส.ค. 60 14
(31/2560) แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และปพ.1   31 ส.ค. 60 13
(30/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 14
(28/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย   31 ส.ค. 60 13
(27/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 18
(25/2560) แต่งตั้งบุคลากรจัดงานวันเชิดชูเกียรติคนดีศรี พ.ว. ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 12
(24/2560) แต่งตั้งคะณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   31 ส.ค. 60 16
(19/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองประมูลราคาการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 18
(18/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง และเปิดประมูลราคาการจำหน่ายสินค้า ร้านสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 17
(17/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรม "Big Cleaning Day"   31 ส.ค. 60 12
(16/2560) แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างฯ ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 11
(15/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานเข้าค่ายภาษาเกาหลี (Korean Camp)   31 ส.ค. 60 21
(12/2560) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   31 ส.ค. 60 14
(8/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพี่ติว O-NET ให้น้อง   31 ส.ค. 60 16
(7/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 24
(6/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรติว O-NET รายวิชา ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 24
(5/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League 2016   31 ส.ค. 60 24
(4/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอนเสริมพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (ฉบับปรับปรุง)   31 ส.ค. 60 15
(3/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์   31 ส.ค. 60 17