โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(87/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด   4 ก.ย. 60 15
(85/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 16
(82/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 15
(81/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   4 ก.ย. 60 23
(66/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 16
(65/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย   4 ก.ย. 60 13
(62/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "9 นาทีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9"   4 ก.ย. 60 13
(59/2560) แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 20
(57/2560) แต่งตั้งครู และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานจัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 15
(56/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 17
(54/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบโครงการ "การใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย"   31 ส.ค. 60 13
(50/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   31 ส.ค. 60 15
(49/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา   31 ส.ค. 60 18
(48/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อดิจิทัลประเภท หนังสั้น   31 ส.ค. 60 15
(46/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 13
(43/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร กรรมการคัดเลือกและกรรมการรับมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 26
(42/2560) การมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   31 ส.ค. 60 23
(41/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 12
(39/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 22
(38/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 22