โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(125/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (28 กันยายน 2560)   14 ก.ย. 60 42
(126/2560) แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   11 ก.ย. 60 27
(68/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   11 ก.ย. 60 48
(114/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิขาการ บริษัท ท็อปเทสท์ฯ ปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 26
(113/2560) แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษา (P.W. Language Camp 2017) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 24
(112/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 35
(111/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการกรุงไทยสานฝัน สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแนวทางของระบบ TQM   4 ก.ย. 60 30
(108/2560) แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   4 ก.ย. 60 22
(104/2560) แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   4 ก.ย. 60 18
(101/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 27
(100/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย   4 ก.ย. 60 21
(99/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   4 ก.ย. 60 17
(98/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดปฏิบัติการและชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ   4 ก.ย. 60 16
(97/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Go to swim for life   4 ก.ย. 60 18
(96/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ค่ายวัยใส ใส่ใจอ่านเขียน ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 16
(95/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มไพรวิทย์   4 ก.ย. 60 22
(93/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย PLC โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   4 ก.ย. 60 26
(91/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 23
(90/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ   4 ก.ย. 60 15
(89/2560) แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรรับผิดชอบการจัดกิจกรรม "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   4 ก.ย. 60 17