โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(56/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 6
(54/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบโครงการ "การใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย"   31 ส.ค. 60 6
(50/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา คู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   31 ส.ค. 60 6
(49/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา   31 ส.ค. 60 5
(48/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อดิจิทัลประเภท หนังสั้น   31 ส.ค. 60 6
(46/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 7
(43/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร กรรมการคัดเลือกและกรรมการรับมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 5
(42/2560) การมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   31 ส.ค. 60 6
(41/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 6
(39/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 6
(38/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 6
(37/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และกรรมการรับมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 กรณีห้องเรียนพิเศษ   31 ส.ค. 60 6
(34/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   31 ส.ค. 60 5
(31/2560) แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และปพ.1   31 ส.ค. 60 5
(30/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 6
(28/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย   31 ส.ค. 60 5
(27/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 6
(25/2560) แต่งตั้งบุคลากรจัดงานวันเชิดชูเกียรติคนดีศรี พ.ว. ประจำปีการศึกษา 2559   31 ส.ค. 60 6
(24/2560) แต่งตั้งคะณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   31 ส.ค. 60 6
(19/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและเปิดซองประมูลราคาการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560   31 ส.ค. 60 6