โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(101/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 8
(100/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย   4 ก.ย. 60 8
(99/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   4 ก.ย. 60 9
(98/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อชุดปฏิบัติการและชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ   4 ก.ย. 60 8
(97/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ Go to swim for life   4 ก.ย. 60 9
(96/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ค่ายวัยใส ใส่ใจอ่านเขียน ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 7
(95/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มไพรวิทย์   4 ก.ย. 60 9
(93/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย PLC โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   4 ก.ย. 60 7
(91/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 9
(90/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ   4 ก.ย. 60 7
(89/2560) แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรรับผิดชอบการจัดกิจกรรม "ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   4 ก.ย. 60 7
(87/2560) แต่งตั้งคณะครูควบคุมดูแลนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด   4 ก.ย. 60 6
(85/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 6
(82/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 6
(81/2560) แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย   4 ก.ย. 60 6
(66/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 6
(65/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย   4 ก.ย. 60 6
(62/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "9 นาทีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9"   4 ก.ย. 60 6
(59/2560) แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันราชการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 7
(57/2560) แต่งตั้งครู และบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานจัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 5