โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(1/2561) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   16 ม.ค. 61 0
(179/2560) แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรรับผิดชอบการจัดกิจกรรม "อำลาปีระกาต้อนรับปีจอ"   3 ม.ค. 61 2
(178/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   3 ม.ค. 61 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560   31 ธ.ค. 60 4
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย และโรงเรียนหินกองวิทยาคาร ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   31 ธ.ค. 60 3
(176/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย 1 ม.ค.61 - 28 ก.พ.61   26 ธ.ค. 60 3
(175/2560) แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุน "คนดี" กองทุนบรรณาลัย   14 ธ.ค. 60 4
(172/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการและการแสดงงาน "วิถีชุมชนคนพนมไพร สืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561"   14 ธ.ค. 60 5
(165/2560)แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560   8 ธ.ค. 60 7
(157/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร   22 พ.ย. 60 7
(154/2560) การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยประตูด้านทิศตะวันตก เวลา 11.30-13.00 น.   22 พ.ย. 60 9
(153/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางควบคุมความประพฤติและการมีวินัยของนักเรียน   22 พ.ย. 60 9
(145/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบจัดทำกระทงร่วมประกวดงานประเพณีลอยกระทง   3 พ.ย. 60 13
(144/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบธรรมทางก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2560   3 พ.ย. 60 16
(143/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)   3 พ.ย. 60 15
(141/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2560   3 พ.ย. 60 16
(140/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560   30 ต.ค. 60 17
(139/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน   30 ต.ค. 60 12
(135/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์   24 ต.ค. 60 16
(134/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษา   5 ต.ค. 60 35