โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
(145/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบจัดทำกระทงร่วมประกวดงานประเพณีลอยกระทง   3 พ.ย. 60 2
(144/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบธรรมทางก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2560   3 พ.ย. 60 5
(143/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)   3 พ.ย. 60 2
(141/2560) แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2560   3 พ.ย. 60 3
(140/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560   30 ต.ค. 60 4
(139/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน   30 ต.ค. 60 2
(135/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์   24 ต.ค. 60 3
(134/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษา   5 ต.ค. 60 20
(131/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   18 ก.ย. 60 10
(130/2560) แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   15 ก.ย. 60 13
(129/2560) แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย   15 ก.ย. 60 8
(125/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (28 กันยายน 2560)   14 ก.ย. 60 19
(126/2560) แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   11 ก.ย. 60 9
(68/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   11 ก.ย. 60 17
(114/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิขาการ บริษัท ท็อปเทสท์ฯ ปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 11
(113/2560) แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษา (P.W. Language Camp 2017) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 9
(112/2560) แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560   4 ก.ย. 60 9
(111/2560) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการกรุงไทยสานฝัน สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแนวทางของระบบ TQM   4 ก.ย. 60 9
(108/2560) แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   4 ก.ย. 60 8
(104/2560) แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   4 ก.ย. 60 8