โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางจันทร์เพ็ญ กุดหอม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศรี นามตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพจน์ สวัสดิ์พาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรางคณา บรรณาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรีดาพร แก้วโสภา
ครูชำนาญการ

นายวิจัย สิมสีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชนี ถวิลไพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร วรรณภพ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสราลี สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปองขวัญ บินขุนทด
ครู ค.ศ.1

นางวิลาวัณย์ ผาริการ
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ