โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
วิทยาศาสตร์

นายทรินทร์รัฐ อรรคฮาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี สวัสดิ์พาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิลาชัย พันพุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพจน์ เหลี่ยมเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพา เอื้ออารีย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเทียมจันทร์ คนหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวีณา จันทะริมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอิทธิชัย อุปริวงศ์
ครูชำนาญการ

นายสนั่น จันทะริมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถกร ภูพวก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอิสรา ภูพวก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนกร อัฒจักร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารีย์ เผือกไธสง
ครู ค.ศ.1

นายมรกต ทัพจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายการ คำรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชามณชุ์ พงษ์รัตนนันท์
ครู ค.ศ.1

นางมนิดา ลาดนาเลา
ครู ค.ศ.1

นางยุพิน คำรัตน์
ครู ค.ศ.1

นายพัฒนชัย บุญขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภัสสร พันภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา โสดา
เจ้าหน้าที่

นายปิติพงษ์ ธาระมนต์
เจ้าหน้าที่