โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจวรรณ สุภาพสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมมาดา แว่นใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลำพูล ธาระมนต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ พันพุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ ทับพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ ศิลารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางระนอง สีพลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตรดา โพชะโน
ครู ค.ศ.1

นางเพลินใจ พิเชษฐ์ปกรณ์กุล
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ

นางสาวอิสรา เดชเดิม
อัตราจ้าง

นางสาวอรชุมา ซาเสน
อัตราจ้าง

นางสาวพนิดา น้อยจันทร์
อัตราจ้าง

นางสาวทิชากร บ่อใหญ่
วิทยากรพิเศษ

Nicole Tarin Jackson


Karlien Ferreira


Kim Dain