โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณิตศาสตร์

นางมณฑณ์ญภัฏ อรรคฮาด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทูล วงษ์ไกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราภรณ์ เอราวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสถียร จันทศรี
ครูชำนาญการ

นางรัตนา ศรีสุมิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพียงฤทัย สายเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์พันธ์ ศรีสุมิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนาวา แก้วกัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรพัฒน์ เสมัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารุณี พนมจันทร์
ครูชำนาญการ

นางพรพนา สำราญรื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญสุดา รัญระนา
ครูชำนาญการ

นายเอกชัย กมลเลิศ
ครูชำนาญการ

นายสายธาร มากงลาศ
ครู ค.ศ.1

นางสาวสิริยากรณ์ ศิลานนท์
ครู ค.ศ.1