โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ดร.สะอาด สมอาสา
ผู้อำนวยการ

นายคำสุก ศิลาเหลือง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุพัฒน์ บรรณาลัย
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายเอนก อุดมวงค์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายรัฐพล นามคำ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป